તલનો 6 પ્રકારે ઉપયોગ થવાના કારણે જ આ એકાદશીને ષટતિલા એકદાશી કહેવામાં આવે છે

તલનો 6 પ્રકારે ઉપયોગ થવાના કારણે જ આ એકાદશીને ષટતિલા એકદાશી કહેવામાં આવે છે
Because Of The Use Of Sesame In 6 Ways, It Is Called Shatila