કોરોના દુનિયામાં:અમેરિકામાં કોરોનાના કોરોનાના નવા સ્ટ્રેનના 600 કેસ સામે આવ્યા, ઇઝરાઇલના પાર્કોમાં રોનક પરત ફરી

કોરોના દુનિયામાં:અમેરિકામાં કોરોનાના કોરોનાના નવા સ્ટ્રેનના 600 કેસ સામે આવ્યા, ઇઝરાઇલના પાર્કોમાં રોનક પરત ફરી