સ્વાદિષ્ટ ગુજરાતી દાળ-ભાત બનાવવાની રીત l Gujarati Dal- Rice Recipe.

INGREDIENTS
1.Basmati Rice 65 gm/ 1/2 cup
2.Toor dal 65 gm/ 1/2 cup
3.Salt as per taste /1tsp
4.Turmeric powder.1/2 tsp
5.Red Chill powder 1 tsp
6.Tomato 1
7.Green Chill 1
8.jinger 1 inch
9.Curry leaves 8 to 10
10 Jaggery 1 tbsp / 15 gm
11.kokum 3 pcs
12. Dhania powder 1 tsp
13. Garam masala powder 1/4 tsp
14. Oil 2 tbsp
15. Muster seed 1 tsp
16.jeera 1 tsp
17.meethi seed 1/2 tsp
18.Hing 1/4 tsp
19.Bay leaf 1
20.Clove 1
21.Cinnamon 1 stick
22.Coriander

************ **************************************************************************

Hello folks! This is Mita Rathod your cooking host for sattvik recipes. I vision for individuals who'd embrace sattvik food over junk food. It is high time this happens to our youth and people because what you consume ultimately defines the very nature of your actions.

Let us eat right in order to live and flourish well. It is my wish and blessing that every individual through the right food consumption becomes a full-fledged human being.

Follow us on Instagram and Facebook for more healthy insights:


https://www.instagram.com/unsulliedfoods/

https://www.facebook.com/Unsullied-foods-2055435981365177/?ref=aymt_homepage_panel