Translate to...

શહેરમાં હવે 256 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનઃ નવા 7 કન્ટેનમેન્ટ ઝોન ઉમેરાયા, 9ને મુક્ત કરવામાં આવ્યા

શહેરમાં હવે 256 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનઃ નવા 7 કન્ટેનમેન્ટ ઝોન ઉમેરાયા, 9ને મુક્ત કરવામાં આવ્યાહવે શહેરમાં કુલ 256 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તાર થઈ ગયા છે. ગઇ કાલના 258 વિસ્તારમાંથી આજે 9 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે 7 નવા ઝોન ઉમેરવામાં આવ્યા છે. 7 નવા માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારમાં સાઉથ ઝોનના 2 વિસ્તાર, સાઉથ વેસ્ટ ઝોનના 4 વિસ્તાર, ઇસ્ટ ઝોનના 1 વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે.

9 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેન્ટમેન્ટ મુક્ત કર્યાં શહેરના 9 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યાં છે. જેમાં જ્યારે સાઉથ ઝોનના 2 વિસ્તાર, સાઉથ વેસ્ટ ઝોનના 3 વિસ્તાર, નોર્થ ઝોનના 1 વિસ્તાર, ઇસ્ટ ઝોનના 3 વિસ્તારને કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યાં છે.The city now has 256 micro containment zones: 7 new containment zones added, 9 released