શહેરમાં હવે 237 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનઃ નવા 16 કન્ટેનમેન્ટ ઝોન ઉમેરાયા, 8ને મુક્ત કરવામાં આવ્યા

શહેરમાં હવે 237 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનઃ નવા 16 કન્ટેનમેન્ટ ઝોન ઉમેરાયા, 8ને મુક્ત કરવામાં આવ્યાહવે શહેરમાં કુલ 237 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તાર થઈ ગયા છે. ગઇ કાલના 229 વિસ્તારમાંથી આજે 8 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે 16 નવા ઝોન ઉમેરવામાં આવ્યા છે. 16 નવા માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારમાં સાઉથ ઝોનના 3 વિસ્તાર, નોર્થ ઝોનનો 1 વિસ્તાર, સાઉથ વેસ્ટ ઝોનના 2 વિસ્તાર, વેસ્ટ ઝોનના 5 વિસ્તાર, ઇસ્ટ ઝોનના 2 વિસ્તાર, નોર્થ-વેસ્ટ ઝોનના 3 વિસ્તાર સમાવેશ થાય છે.

8 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેન્ટમેન્ટ મુક્ત કર્યાં શહેરના 8 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યાં છે. જેમાં જ્યારે સાઉથ ઝોનનો 1 વિસ્તાર, સાઉથ વેસ્ટ ઝોનનો 1 વિસ્તાર, ઇસ્ટ ઝોનના 2 વિસ્તાર, વેસ્ટ ઝોનના 2 વિસ્તાર, સેન્ટ્રલ ઝોનના 2 વિસ્તારને કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યાં છે.City now has 237 micro containment zones: 16 new containment zones added, 8 released