વાસણામાં કેટરર્સે દીકરીના લગ્ન માટે ઘરમાં રાખેલા રોકડા રૂપિયા અને 25 તોલા સોનાના દાગીનાની ચોરી

વાસણામાં કેટરર્સે દીકરીના લગ્ન માટે ઘરમાં રાખેલા રોકડા રૂપિયા અને 25 તોલા સોનાના દાગીનાની ચોરી
gold jewelery and cash total Rs 14 lakh in house in Vasana Caterers save for daughter wedding